مستندات فینووی در هابینــو

مستندات پُستمن

SDKs

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است