هدف: پیاده سازی پیش پرداخت / مصرف دو پله ای / تسهیم

سناریو: پکیج اقتصادی
100 ریکوئست 1 تومان و بیشتر از آن 5 تومان
تسهیم (90% سهم فروشنده و 10% سهم اَپی‌اِکو)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است